Meerjarenbegroting 2024-2027: ‘een begroting met twee gezichten’

Algemeen

ZEVENAAR - Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft een structureel sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 aangeboden aan de gemeenteraad van Zevenaar. De begroting schetst een tweeledig beeld. Enerzijds zijn de jaren 2024 en 2025 structureel en reëel sluitend. Dit betekent dat er verder gewerkt kan worden aan het realiseren van het collegeprogramma. Anderzijds laten de jaren vanaf 2026 een negatief saldo zien. Deze omslag wordt veroorzaakt door een daling van de algemene uitkering. 

In de komende bestuursperiode staan de uitvoering van het collegeprogramma en het voortvarend oppakken van onderwerpen op de raadsagenda centraal. Zo gaat het college van B&W onder andere aan de slag met de ontwikkeling van 7PoortI . Ook is het proces gestart om een nieuwe integrale beleidsvisie sociaal domein te ontwikkelen. Verder is de gemeente Zevenaar bezig met een organisatieontwikkeling om tot een toekomstbestendige organisatie te komen.

De meerjarenbegroting 2024-2027 is de tweede begroting van het college van B&W tijdens de bestuursperiode 2022-2026. De begroting bouwt voort op de uitgangspunten van de kadernota 2024 en is een uitwerking van het coalitieakkoord 2022-2026. De kadernota 2024 is in juli 2023 vastgesteld met een negatief begrotingssaldo van €1.837.000 in 2024. Gelet op dit negatieve saldo is door middel van een ‘vervolgtraject kadernota’ gezocht naar mogelijkheden om minimaal 2024 sluitend te krijgen, met hierbij in eerste instantie de focus op de korte termijn (2024 en 2025), maar met oog voor de jaren 2026 en 2027.

De insteek bij het ‘vervolgtraject kadernota’ was om het voorzieningenniveau in de gemeente op peil te houden en maatregelen te treffen die zo min mogelijk impact hebben op de maatschappij. Er is onder meer gekeken of er nog rek in reeds beschikbare budgetten zat, of het noodzakelijk was om alle budgetten te indexeren, of er dekking uit reserves mogelijk was en of er sprake was van planningsoptimisme. Dit heeft geleid tot diverse maatregelen. Een deel hiervan heeft al effect op 2023. Deze maatregelen zijn opgenomen in de 2e voortgangsrapportage 2023. Maatregelen die vanaf 2024 of later tot een financieel effect leiden zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. Twee maatregelen hebben in het bijzonder bijgedragen aan het oplossen van het tekort: het niet volledig doorvoeren van inflatiecorrectie en het inzetten van de algemene reserve voor dekking van afschrijvingslasten. Het hele traject heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Zevenaar een reëel sluitende begroting 2024 kan presenteren met een structureel begrotingssaldo van € 474.000 (positief).